Kayıt ol

Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi (Ders 14)

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
291
Mesajlar
1,242
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
59
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
DERS 14

YENİ SÖZCÜKLER

LE SOLDAT
ASKER
(lö solda)

LE TOURİSTE
TURİST
(lö turist)

L' AGENT (m) →
POLİS, POLİS MEMURU
(lajan)

DEVANT
……….ın ÖNÜNDE
(dövan)

QUATORZE →
ON DÖRT
(katorz)

Not: AGENT sözcüğü daima büyük harfle yazılır.

Şimdi yukarıdaki yeni sözcüklerle sırasıyle birer basit cümle kuralım.

il est un SOLDAT. →
O bir askerdir.

il y a des TOURİSTEs. →
Sokakta turistler var.

Êtes-vous des AGENTs? →
Siz polismisiniz?

Les eleves sont DEVANT l' ecole.
Öğrenciler okulun önündedir.

il y a QUATORZE oiseaux sur l'arbre. →
Ağaçta on dört kuş var.

KONUMUZ


ŞAHIS ZAMİRLİ CÜMLELERİN SORU BİÇİMLERİ

İçinde, suis, es, est, sommes, êtes, sont
bulunan cümlelerin, soru biçimleri iki şekilde yapılır.

1- est-ce que ile

2- şahıs zamirleriyle bunlarda sonra gelen suis, es, est, sommes, êtes ve sont
sözcüklerinin yerlerini değiştirerek.

Şimdi bunları tek tek inceliyelim.

Her iki soru şekli aynıdır, herhangi biri kulanılabilir.

1- est-ce que ile

Bir cümleyi soru yapmak için, o cümlenin başına est-ce que getirmenin yeterli olduğunu
geçmiş derslerimizde öğrendik. Yalnız, est-ce que soru kalıbındaki que sözcüğünden sonra
sesli harfle başlayan bir sözcük geldiği zaman, que sözcüğünün qu' biçiminde bir
değişikliğe uğradığını bir kez daha hatırlatalım.

je suis ………….. →ben ….. İm
(jö süi)

est-ce que je suis … ? → ben ………miyim ?
(eskö jö süi)

Est-ce que je suis un docteur ? → Ben bir doktormuyum ?
(eskö jö süi ön doktor)

Est-ce que je suis un avocat? → Ben bir avukatmıyım?
(eskö jö süi ön avukat)

Est-ce que je suis un dentiste? → Ben bir dişçimiyim?
(eskö jö süi ön dentist)

tu es → …….. sen ………. Sin
(tü e)

est-ce que tu es …..? → sen ……….misin?
(eskö tü e)

Est-ce que tu es un eleve? → Sen bir öğrencimisin?
(eskö tü e) ön elev)

Est-ce que tu es une infirmiere? → Sen bir hemşiremisin?
(eskö tü e ün infirmiyer)

Est-ce que tu es un soldat? → Sen bir askermisin?
(es kö tü e ön solda)

il est → ………. o …………. Dur
(il e)

est-ce qu' il est → …….? o ……….. Mudur?
(es kil e)

Est-ce qu' il est docteur? → O doktormudur?
(eskil e doktor)

Est-ce qu' il est professeor? → O öğretmenmidir?
(eskil e profesör)

Est-ce qu' elle est dans l' autobus? → O otobüstemidir?
(eskel e dan lotobüs)

Est-ce qu' elle est sur la table? → O masanın üstündemidir?
(eskel e sür la tabl)

Est-ce qu' elle est sous l' arbre? → O ağacın altındamıdır?
(eskel e su larbr

Est-ce que nous sommes de jeunes femmes? → Biz genç kadınmıyız?
(eskö nu som de jön fam)

Est-ce que nous sommes dans la maison? →Biz evde miyiz?
(eskö nu som dan la mezon)

Est-ce que nous sommes de bons eleves? → Biz iyi öğrencimiyiz?
(eskö nu som de bon elev)

Est-ce que vous êtes soldats? → Siz askermisiniz?
(eskö vuzet solda)

Est-ce que vous êtes ingenieurs? → Siz mühendismisiniz?
(eskö vuzet lenjenyör)

Est-ce que vous êtes avocats? → Siz avukatmısınız?
(eskö vuzet avukat)

Est-ce qu' ils sont des eleves? → Onlar öğrencimidir?
(eskil son dezelev)

Est-ce qu' ils sont dans le jardin? → Onlar bahçedemidir?
(eskil son dan lö jarden)

Est-ce qu' ils sont dans la classe? → Onlar sınıftamıdır?
(eskil son dan la klas)

Est-ce qu' elles sont dans la chambre? → Onlar odadamıdır?
(eskel son dan la şanbr)

Est-ce qu' elles sont dans la serviette? → Onlar çantadamıdır?
(esk el son dan la serviyet)

Est-ce qu' elles sont devant l'ecole? → Onlar okulun önindemidir?
(eskel son dövan lekol)

2- Zamirle bunlardan sonra gelen sözcüklerin yerlerini değiştirerek

Bu yer değişikliği yapıldıktan sonra iki sözcüğün arasına bir birleştirme çizgisi (-) konur.

je suis → ……….. ben ………im
(jö süi)

suis-je →…………? ben ………… miyim?
(süij)

Suis- je docteur? → Ben doktormuyum?
(süij doktor)

Suis- je un soldat) → Ben bir askermiyim?
(süij ön solda)

Suis-je dans la rue? → Ben sokaktamıyım?
(süij dan la rü)

Es-tu soldat? → Sen askermisin?
(etü solda)

Es-tu dans l'autobus? → Sen otobüstemisin?
(e tü dan lotobüs)

Es-tu dans la maison? → Sen evdemisin?
(e tü dan la mezon)

Est-il professeur? → O öğretmenmidir?
(etil profesör)

Est-il sur la chaise? → O sandalyenin üstündemidir?
(etil sür la şez)

Est-il dentiste? → O dişçimidir?
(etil dantist)

Est-elle dans le jardin? → O bahçedemidir?
(etel dan lö jarden)

Est-elle une bonne fille? → O iyi bir kızmıdır?
(etel ün bon fiy)

Est-elle dans le panier? → O sepettemidir?
(etel dan lö panye)

Sommes-nous soldats? → Biz askermiyiz?
(som nu solda)

Sommes-nous dans la rue? → Biz sokaktamıyız?
(som nu dan la rü)

Sommes-nous des enfants? → Biz çocukmuyuz?
(som nu dezenfan)

Êtes-vous professeur? → Siz öğretmenmisiniz?
(etvu profesör)

Êtes-vous dans l' ecole? → Siz okuldamısınız?
(etvu dan lekol)

Êtes-vous dans la maison? → Siz evdemisiniz?
(etvu dan la mezon)

Sont-ils dans l jardin? → Onlar bahçedemidir?
(son til dan lö jarden)

Sont-ils des soldats? → Onlar askermidir?
(son til de solda)

Sont-ils de bons ingenieur? → Onlar iyi mühendismidir?
(sontil de bon lenjenyör)

Sont-elles sous l'arbre ? → Onlar ağacın altındamıdır?
(son tel su larbr)

Sont-elles des infirmieres? → Onlar hemşiremidir?
(son tel de infirmiyer)

Sont-elles dans la boutique? → Onlar dükkandamı?
(son tel dan la butik)


ŞAHIS ZAMİRLİ CÜMLELERİN OLUMSUZ BİÇİMİ

İçinde şahıs zamiri bulunan cümleleri olumsuz yapmak için, sous, es, est, sommes, êtes, sont
sözcüklerinin önüne ne, sonlarına pas getirmek yeterlidir. Burada ne sözcüğünün sesli
harf kuralından dolayı n' biçiminde bir değişikliğe uğradığını belirtelim.

je suis → ………… ben ……… im
( jö süi)

je ne suis pas → ……… ben ………..değilim
(jö ne süi pa)

Je ne suis pas docteur. → Ben doktor değilim.
(jö ne süi pa doktor)

Je ne suis pas professeur →Ben öğretmen değilim.
(jö ne süi pa profesör)

Je ne suis pas dans la maison. →Ben evde değilim.
(jö ne süi pa dan la mezon)

Tu n' es pas un avocat →Sen bir avukat değilsin.
(tü ne pazön avukat)

Tu n' es pas un bon eleve. → Sen iyi bir öğrenci değilsin.
(tü ne pazön bon elev)

Tu n' es pas un soldat → Sen bir asker değilsin.
(tü ne pazön solda)

İl n' est pas un doctor →O bir doktor değildir.
(il ne pazön doktor)

İl n' est pas un ingénieur → O bir mühendis değildir.
(il ne pazön lenjenyör)

İl n' est pas dans le jardin →O bahçede değildir.
(il ne pa dan lö jarden)

Elle n' est pas sous la table → O masanın altında değildir.
(el ne pa su la tabl)

Elle n' est pas dans le chambre → O odada değildir.
(el ne pa dan la şanbr)

Elle n' est pas dans la rue → O sokakta değildir.
(el ne pa dan la rü)

Nous ne sommes pas dans la classe → Biz sınıfta değiliz.
(nu ne som pa dan la klas)

Nous ne sommes pas infirmieres → Biz hemşire değiliz.
(nu ne som pa infirmyer)

Nous ne sommes pas eleves → Biz öğrenci değiliz.
(nu ne som pa elev)

Vous n' êtes pas docteurs → Siz doktor değilsiniz
(vu ne pa doktor)

Vous n' êtes pas professeurs → Siz öğretmen değilsiniz.
(vu ne pa profesör)

Vous n' êtes pas enfants → Siz çocuk değilsiniz.
(vu ne pa anfan)

İls ne sont pas dentistes → Onlar dişçi değildir.
(il ne son pa dantis)

İls ne sont pas dans la maison → Onlar evde değildir.
(il ne son pa dan la mezon)

İls ne sont pas sur l' arbre → Onlar ağaçta değildir.
(il ne son pa sür larbr)

Elle ne sont pas dans la boutique → Onlar dükkanda değildir.
(el ne son pa dan la butik)

Elle ne sont pas dan la boucherie → Onlar kasap dükkanında değildir.
(el ne son pa dan la buşri)

Elle ne sont pas dans le train → Onlar trende değildir.
(el ne son pa dan lö tren)

Elles sont des infirmieres → Onlar hemşiredir
(el son de z infirmyer)

Nous sommes des soldats → Biz askeriz
(nu som de solda)


OKUMA PARÇASI→→→→→→→→→ OKUMA PARÇASI

(Fransızca) →→→→→→→→→→→→ (Türkçe)

UNE RUE (Bir cadde) →→→→→→→→BİR CADDE

İl y a une rue sur l' image.Elle est →→→ Resimde bir cadde var. O uzun bir
une rue longue →→→→→→→→→→ caddedir.
L' autobus est dans la rue. Dans la →→→Otobüs caddededir. Caddede bü-
rue il y a de grandes maisons et yük →→→ evler ve dükkanlar var.,
des butiques. La pharmacie est →→→→→Eczane otobüsün yakınındadır.
près de l' autobus.
Où est la boucherie? Elle est près →→→→ Kasap dükkanı nerededir? O ecza-
de la pharmacie. Où est i' Agent? İl →→→ nenin yakınındadır. Polis nerededir?
est près d'une femme. La femme est →→ → O bir kadının yanındadır. Ka-
un touriste. Elle est une jeune femme. →→dın bir turisttir. O genç bir kadın-
Elle n' est pas vieille. dır. →→→→→→→→O yaşlı değildir.
İl y a des enfants dans la rue. İls →→→→→Caddede çocuklar vardır. Onlar bir
sont près d' un boutique. İl y a un →→→→→dükkanın yanındadır. Eczanenin ö-
homme et un enfant devant la →→→→→→→nünde bir adam ve bir çocuk var.
pharmacie. Est-ce que la pharmacie →→→→→ Eczane küçükmü yoksa büyük-
est petite ou grande? Est-ce qu' elle →→→→→→müdür? O eskimidir yoksa yeni-
est vieille ou nouvelle? Elle est gran- →→→→→ midir? O büyük ve yenidir.
de et nouvelle.


SORU VE CEVAPLAR

Qu'est-ce que c'est? → Bu nedir?

C' est une image → Bu bir resimdir

Où est l'autobus? → Otobüs nerededir

İl est près de la pharmacie → O eczanenin yanındadır.

Où est i'Agent? → Polis nerededir?

İl est près de la femme → O kadının yanındadır

Est-ce que la femme est vieille ou jeune? → Kadın yaşlımı yoksa gençmidir?

Elle est jeune → O gençtir

Combien de femmes y a-t- il dans la rue? → Caddede kaç kadın var?

İl y a une femmedans la rue → Caddede bir kadın var

Où sont l' homme et l'enfant ? → Adam ve çocuk nerededir?

İls sont devant La pharmacie → Onlar eczanenin önündedir

Combien d' Agents y a-t- il dans la rue? → Caddede kaç polis var?

İl y a un Agent dans la rue → Caddede bir polis var

Y a-t- il trois autobus dans la rue → Caddede üç otobüs varmıdır

Non, il y a un autobus dans la rue → Hayır, caddede bir otobüs var

Où est la femme? → Kadın nerededir?

Elle est près de l'Agent → O polisin yanındadırNot: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri cümlenin altında Parantez içinde verilmiştir.
 
Son düzenleme:

Lady Nur

Ne kadar SAYGI o kadar SEVGİ
Vip Üye
10
Katılım
24 Eylül 2020
Konular
811
Mesajlar
3,152
Reaksiyon puanı
1,902
Puanları
113
Cinsiyet
Kadın
DERS 14

YENİ SÖZCÜKLER

LE SOLDAT
ASKER
(lö solda)

LE TOURİSTE
TURİST
(lö turist)

L' AGENT (m) →
POLİS, POLİS MEMURU
(lajan)

DEVANT
……….ın ÖNÜNDE
(dövan)

QUATORZE →
ON DÖRT
(katorz)

Not: AGENT sözcüğü daima büyük harfle yazılır.

Şimdi yukarıdaki yeni sözcüklerle sırasıyle birer basit cümle kuralım.

il est un SOLDAT. →
O bir askerdir.

il y a des TOURİSTEs. →
Sokakta turistler var.

Êtes-vous des AGENTs? →
Siz polismisiniz?

Les eleves sont DEVANT l' ecole.
Öğrenciler okulun önündedir.

il y a QUATORZE oiseaux sur l'arbre. →
Ağaçta on dört kuş var.

KONUMUZ


ŞAHIS ZAMİRLİ CÜMLELERİN SORU BİÇİMLERİ

İçinde, suis, es, est, sommes, êtes, sont
bulunan cümlelerin, soru biçimleri iki şekilde yapılır.

1- est-ce que ile

2- şahıs zamirleriyle bunlarda sonra gelen suis, es, est, sommes, êtes ve sont
sözcüklerinin yerlerini değiştirerek.

Şimdi bunları tek tek inceliyelim.

Her iki soru şekli aynıdır, herhangi biri kulanılabilir.

1- est-ce que ile

Bir cümleyi soru yapmak için, o cümlenin başına est-ce que getirmenin yeterli olduğunu
geçmiş derslerimizde öğrendik. Yalnız, est-ce que soru kalıbındaki que sözcüğünden sonra
sesli harfle başlayan bir sözcük geldiği zaman, que sözcüğünün qu' biçiminde bir
değişikliğe uğradığını bir kez daha hatırlatalım.

je suis ………….. →ben ….. İm
(jö süi)

est-ce que je suis … ? → ben ………miyim ?
(eskö jö süi)

Est-ce que je suis un docteur ? → Ben bir doktormuyum ?
(eskö jö süi ön doktor)

Est-ce que je suis un avocat? → Ben bir avukatmıyım?
(eskö jö süi ön avukat)

Est-ce que je suis un dentiste? → Ben bir dişçimiyim?
(eskö jö süi ön dentist)

tu es → …….. sen ………. Sin
(tü e)

est-ce que tu es …..? → sen ……….misin?
(eskö tü e)

Est-ce que tu es un eleve? → Sen bir öğrencimisin?
(eskö tü e) ön elev)

Est-ce que tu es une infirmiere? → Sen bir hemşiremisin?
(eskö tü e ün infirmiyer)

Est-ce que tu es un soldat? → Sen bir askermisin?
(es kö tü e ön solda)

il est → ………. o …………. Dur
(il e)

est-ce qu' il est → …….? o ……….. Mudur?
(es kil e)

Est-ce qu' il est docteur? → O doktormudur?
(eskil e doktor)

Est-ce qu' il est professeor? → O öğretmenmidir?
(eskil e profesör)

Est-ce qu' elle est dans l' autobus? → O otobüstemidir?
(eskel e dan lotobüs)

Est-ce qu' elle est sur la table? → O masanın üstündemidir?
(eskel e sür la tabl)

Est-ce qu' elle est sous l' arbre? → O ağacın altındamıdır?
(eskel e su larbr

Est-ce que nous sommes de jeunes femmes? → Biz genç kadınmıyız?
(eskö nu som de jön fam)

Est-ce que nous sommes dans la maison? →Biz evde miyiz?
(eskö nu som dan la mezon)

Est-ce que nous sommes de bons eleves? → Biz iyi öğrencimiyiz?
(eskö nu som de bon elev)

Est-ce que vous êtes soldats? → Siz askermisiniz?
(eskö vuzet solda)

Est-ce que vous êtes ingenieurs? → Siz mühendismisiniz?
(eskö vuzet lenjenyör)

Est-ce que vous êtes avocats? → Siz avukatmısınız?
(eskö vuzet avukat)

Est-ce qu' ils sont des eleves? → Onlar öğrencimidir?
(eskil son dezelev)

Est-ce qu' ils sont dans le jardin? → Onlar bahçedemidir?
(eskil son dan lö jarden)

Est-ce qu' ils sont dans la classe? → Onlar sınıftamıdır?
(eskil son dan la klas)

Est-ce qu' elles sont dans la chambre? → Onlar odadamıdır?
(eskel son dan la şanbr)

Est-ce qu' elles sont dans la serviette? → Onlar çantadamıdır?
(esk el son dan la serviyet)

Est-ce qu' elles sont devant l'ecole? → Onlar okulun önindemidir?
(eskel son dövan lekol)

2- Zamirle bunlardan sonra gelen sözcüklerin yerlerini değiştirerek

Bu yer değişikliği yapıldıktan sonra iki sözcüğün arasına bir birleştirme çizgisi (-) konur.

je suis → ……….. ben ………im
(jö süi)

suis-je →…………? ben ………… miyim?
(süij)

Suis- je docteur? → Ben doktormuyum?
(süij doktor)

Suis- je un soldat) → Ben bir askermiyim?
(süij ön solda)

Suis-je dans la rue? → Ben sokaktamıyım?
(süij dan la rü)

Es-tu soldat? → Sen askermisin?
(etü solda)

Es-tu dans l'autobus? → Sen otobüstemisin?
(e tü dan lotobüs)

Es-tu dans la maison? → Sen evdemisin?
(e tü dan la mezon)

Est-il professeur? → O öğretmenmidir?
(etil profesör)

Est-il sur la chaise? → O sandalyenin üstündemidir?
(etil sür la şez)

Est-il dentiste? → O dişçimidir?
(etil dantist)

Est-elle dans le jardin? → O bahçedemidir?
(etel dan lö jarden)

Est-elle une bonne fille? → O iyi bir kızmıdır?
(etel ün bon fiy)

Est-elle dans le panier? → O sepettemidir?
(etel dan lö panye)

Sommes-nous soldats? → Biz askermiyiz?
(som nu solda)

Sommes-nous dans la rue? → Biz sokaktamıyız?
(som nu dan la rü)

Sommes-nous des enfants? → Biz çocukmuyuz?
(som nu dezenfan)

Êtes-vous professeur? → Siz öğretmenmisiniz?
(etvu profesör)

Êtes-vous dans l' ecole? → Siz okuldamısınız?
(etvu dan lekol)

Êtes-vous dans la maison? → Siz evdemisiniz?
(etvu dan la mezon)

Sont-ils dans l jardin? → Onlar bahçedemidir?
(son til dan lö jarden)

Sont-ils des soldats? → Onlar askermidir?
(son til de solda)

Sont-ils de bons ingenieur? → Onlar iyi mühendismidir?
(sontil de bon lenjenyör)

Sont-elles sous l'arbre ? → Onlar ağacın altındamıdır?
(son tel su larbr)

Sont-elles des infirmieres? → Onlar hemşiremidir?
(son tel de infirmiyer)

Sont-elles dans la boutique? → Onlar dükkandamı?
(son tel dan la butik)


ŞAHIS ZAMİRLİ CÜMLELERİN OLUMSUZ BİÇİMİ

İçinde şahıs zamiri bulunan cümleleri olumsuz yapmak için, sous, es, est, sommes, êtes, sont
sözcüklerinin önüne ne, sonlarına pas getirmek yeterlidir. Burada ne sözcüğünün sesli
harf kuralından dolayı n' biçiminde bir değişikliğe uğradığını belirtelim.

je suis → ………… ben ……… im
( jö süi)

je ne suis pas → ……… ben ………..değilim
(jö ne süi pa)

Je ne suis pas docteur. → Ben doktor değilim.
(jö ne süi pa doktor)

Je ne suis pas professeur →Ben öğretmen değilim.
(jö ne süi pa profesör)

Je ne suis pas dans la maison. →Ben evde değilim.
(jö ne süi pa dan la mezon)

Tu n' es pas un avocat →Sen bir avukat değilsin.
(tü ne pazön avukat)

Tu n' es pas un bon eleve. → Sen iyi bir öğrenci değilsin.
(tü ne pazön bon elev)

Tu n' es pas un soldat → Sen bir asker değilsin.
(tü ne pazön solda)

İl n' est pas un doctor →O bir doktor değildir.
(il ne pazön doktor)

İl n' est pas un ingénieur → O bir mühendis değildir.
(il ne pazön lenjenyör)

İl n' est pas dans le jardin →O bahçede değildir.
(il ne pa dan lö jarden)

Elle n' est pas sous la table → O masanın altında değildir.
(el ne pa su la tabl)

Elle n' est pas dans le chambre → O odada değildir.
(el ne pa dan la şanbr)

Elle n' est pas dans la rue → O sokakta değildir.
(el ne pa dan la rü)

Nous ne sommes pas dans la classe → Biz sınıfta değiliz.
(nu ne som pa dan la klas)

Nous ne sommes pas infirmieres → Biz hemşire değiliz.
(nu ne som pa infirmyer)

Nous ne sommes pas eleves → Biz öğrenci değiliz.
(nu ne som pa elev)

Vous n' êtes pas docteurs → Siz doktor değilsiniz
(vu ne pa doktor)

Vous n' êtes pas professeurs → Siz öğretmen değilsiniz.
(vu ne pa profesör)

Vous n' êtes pas enfants → Siz çocuk değilsiniz.
(vu ne pa anfan)

İls ne sont pas dentistes → Onlar dişçi değildir.
(il ne son pa dantis)

İls ne sont pas dans la maison → Onlar evde değildir.
(il ne son pa dan la mezon)

İls ne sont pas sur l' arbre → Onlar ağaçta değildir.
(il ne son pa sür larbr)

Elle ne sont pas dans la boutique → Onlar dükkanda değildir.
(el ne son pa dan la butik)

Elle ne sont pas dan la boucherie → Onlar kasap dükkanında değildir.
(el ne son pa dan la buşri)

Elle ne sont pas dans le train → Onlar trende değildir.
(el ne son pa dan lö tren)

Elles sont des infirmieres → Onlar hemşiredir
(el son de z infirmyer)

Nous sommes des soldats → Biz askeriz
(nu som de solda)


OKUMA PARÇASI→→→→→→→→→ OKUMA PARÇASI

(Fransızca) →→→→→→→→→→→→ (Türkçe)

UNE RUE (Bir cadde) →→→→→→→→BİR CADDE

İl y a une rue sur l' image.Elle est →→→ Resimde bir cadde var. O uzun bir
une rue longue →→→→→→→→→→ caddedir.
L' autobus est dans la rue. Dans la →→→Otobüs caddededir. Caddede bü-
rue il y a de grandes maisons et yük →→→ evler ve dükkanlar var.,
des butiques. La pharmacie est →→→→→Eczane otobüsün yakınındadır.
près de l' autobus.
Où est la boucherie? Elle est près →→→→ Kasap dükkanı nerededir? O ecza-
de la pharmacie. Où est i' Agent? İl →→→ nenin yakınındadır. Polis nerededir?
est près d'une femme. La femme est →→ → O bir kadının yanındadır. Ka-
un touriste. Elle est une jeune femme. →→dın bir turisttir. O genç bir kadın-
Elle n' est pas vieille. dır. →→→→→→→→O yaşlı değildir.
İl y a des enfants dans la rue. İls →→→→→Caddede çocuklar vardır. Onlar bir
sont près d' un boutique. İl y a un →→→→→dükkanın yanındadır. Eczanenin ö-
homme et un enfant devant la →→→→→→→nünde bir adam ve bir çocuk var.
pharmacie. Est-ce que la pharmacie →→→→→ Eczane küçükmü yoksa büyük-
est petite ou grande? Est-ce qu' elle →→→→→→müdür? O eskimidir yoksa yeni-
est vieille ou nouvelle? Elle est gran- →→→→→ midir? O büyük ve yenidir.
de et nouvelle.


SORU VE CEVAPLAR

Qu'est-ce que c'est? → Bu nedir?

C' est une image → Bu bir resimdir

Où est l'autobus? → Otobüs nerededir

İl est près de la pharmacie → O eczanenin yanındadır.

Où est i'Agent? → Polis nerededir?

İl est près de la femme → O kadının yanındadır

Est-ce que la femme est vieille ou jeune? → Kadın yaşlımı yoksa gençmidir?

Elle est jeune → O gençtir

Combien de femmes y a-t- il dans la rue? → Caddede kaç kadın var?

İl y a une femmedans la rue → Caddede bir kadın var

Où sont l' homme et l'enfant ? → Adam ve çocuk nerededir?

İls sont devant La pharmacie → Onlar eczanenin önündedir

Combien d' Agents y a-t- il dans la rue? → Caddede kaç polis var?

İl y a un Agent dans la rue → Caddede bir polis var

Y a-t- il trois autobus dans la rue → Caddede üç otobüs varmıdır

Non, il y a un autobus dans la rue → Hayır, caddede bir otobüs var

Où est la femme? → Kadın nerededir?

Elle est près de l'Agent → O polisin yanındadırNot: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri cümlenin altında Parantez içinde verilmiştir.
Emeğine sağlık paylaşım ve öğrenim adına Teşekkürler Sabri Bey.
 

Yorum yapmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın

Yeni bir konu oluşturabilmek veya konulara cevap verebilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir

Hesap oluştur

Forum sitemizde bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapın.

Adobe Photoshop programının ayarlarını sıfırlamak için, Adobe Photoshop simgesini çift tıkladıktan hemen sonra klavyeden "SHIFT+CTRL+ALT" tuşuna basabilirsiniz. Çıkan "Delete the Adobe Photoshop Settings File?" uyarısı çıktığında "Yes" butonuna tıkladığınızda ayarlarınız sıfırlanarak Adobe Photoshop'unuz fabrika ayarlarına dönecektir.
Üst