Kayıt ol

Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi (Ders 19)

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
282
Mesajlar
1,230
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek

DERS 19

YENİ SÖZCÜKLER

MA (f) → BENİM ……… İM
(ma)

MON (m) → BENİM ………. İM
(mon)

TA (f) → SENİN …….. EN ….. İN
(ta)

TON (m) → SENİN …….. EN ……İN
(ton)

LA PÈRE → BABA
(lö per)

LA MÈRE → ANNE
(la mer)

SON (m) → ONUN ….. I …… İ
(son)

LE FRÈRE → ERKEK KARDEŞ
(lö frer)

SA (f) → ONUN …..I ……. İ
(sa)

LA SŒUR → KIZ KARDEŞ
(la sör)

LE NOM → İSİM, AD
(lö non)

VOTRE → SİZİN ….. İNİZ, …..INIZ
(votr)

LEUR → ONLARIN ……SI……Sİ
(lör)

NOTRE → BİZİM….IMIZ…..İMİZ
(notr)
Şimdi yukarıdaki sözcüklerden sırasıyla basit cümleler kuralım.


C' est MA régle → bu benim cetvelimdir
(se ma regl)

MON crayon est sur la table → Benim kurşun kalemim masanı üstündedir
(mon kreyon e sür la tabl)

TA chaise est vieille → Senin sandalyen eskidir
(ta şez e vyey)

TON chat est noir → Senin kedin siyahtır
(ton şa e nuar)

Mon PÈRE est dans la chambre → Benim babam odaddır
(mon per e dan la şanbr)

Ta MÈRE est-elle infirmière? → Senin annen hemşiremidir?
(ta mer e t el infirmyer)

SON panier est grand → Onun speti büyüktür
(son panye e grand)

Mon FRÈRE est un bon élève → Benim erkek kardeşim iyi bir öğrencidir
(mon frer e sün bon elev)

SA serviette n' est pas blanche → Onun çantası beyaz değildir
(sa serviyet ne pa blanş)

Ma SŒUR est petite → Benim kız kardeşim küçüktür
(ma sör e pöti)

Quel est son NOM ? → Onun adı nedir?
(kel e son nom)

VOTRE livre est sous le pupitre → Sizin kitabınız sıranın altındadır
(votr livr e su lö pupitr)

LEUR taxi est blanc → Onların taksisi beyazdır
(lör taksi e blanş)

NOTRE professeur est devant le tableau → Bizim öğretmenimiz yazı tahtasının önündedir
(notr profesör e dövan lö tablo)KONUMUZ

İYELİK (mülkiyet) SIFATLARI

Türkçede, «BEN-İM, SEN-İN, O-NUN, BİZ-İM, SİZ-İN, ONLAR-IN» gibi sözcüklerle iyelik (mülkiyet)
ekleri almış şahıs zamirleri denir.

Burada iyelik ekleri, örnekte de görüldüğü gibi «-İM, -IN, -NUN, -İM, İN, -IN» ekleridir.

Fransızcada «BENİM, SENİN, ONUN, BİZİM, SİZİN, ONLARIN» sözcüklerine iyelik (mülkiyet)
sıfatları denir. Bu sözcüklerin Fransızca karşılıkları, önünde yer aldıkları ismin masculin- tekil
feminin- tekil oluşlarına göre değişir. İyelik sıfatlarının masculin yada feminin oluşu konu-
şan kişinin kadın veye erkek oluşuna değil, önünde yer aldığı ismin masculin yada feminin
oluşuna bağlıdır.

«bizim, sizin, onların» sözcüklerinin Fransızcadaki karşılıkları olan iyelik sıfatları, hem masculin
tekil, hemde feminin tekil isimlerin önünde yer alırlar.

İyelik sıfatlarının çoğul biçimlerini, bundan sonraki dersimizde göreceğiz.

İyelik sıfatlarının masculin ve feminin tekillerini, aynı zamanda hem masculin hemde feminin
isimlerin önünde yer alanları okunuşları ve Türkçe karşılıklarıyla birlikte verelim.


masculin- tekil

MON (mon) → BENİM

TON (ton) → SENİN

SON (son) → ONUN

NOTRE (notr) → BİZİM

VOTRE (votr) → SİZİN

LEUR (lör) → ONLARINfeminin-tekil

MA (ma) → BENİM

TA (ta) → SENİN

SA (sa) → ONUN

NOTRE (notr) → BİZİM

VOTRE (votr) → SİZİN

LEUR (lör) → ONLARINBu iyelik sıfatlarının hepsi Türkçede olduğu gibi isimlerin önünde yer alırlar.

Şimdi bunları gruplar halinde ayrı ayrı görelim.


mon, ton, son, notre, votre, leur

Bu iyelik sıfatları, masculin ve tekil isimlerin önünde yer alırlar.
İsmin önündeki le tanım sözcüğü kalkar,
bunun yerine iyelik sıfatı gelir.örnek

mon → benim ……………..im

le livre → kitap

mon livre → benim kitabım


ton → senin ………………..in

le panier → sepet

ton panier → senin sepetin


son → onun ……… i ………..ı

le cahier → defter

son cahier → onun defterinotre → bizim ………. İmiz …………… ımız

la maison → ev

notre maison → bizim evimiz


votre → sizin ……. İniz ………… ınız

le père → baba

votre père → sizin babnız


leur → onların ………si ……….sı

la mère → anne

leur mère → onların annesi


İyelik sıfatlarının isimlerle birlikte kullanılmalarına ve özelliklerine ilişkin bazı noktaları açıklaya-
lım.Birincisi : «benim, senin, onun» anlamına gelen iyelik sıfatları, önünde yer aldıkları ismin
masculin ve feminin oluşuna göre değişir.

İkincisi : Türkçe de «benim kitabım, sizin babanız vb.» derken, «kitap» ve «baba» sözcüklerinin
sonuna «-im, -ız» gibi ekler geldiği halde, Fransızcada aynı anlama gelen livre ve père sözcük-
leri hiç bir ek almamaktadır.

üçüncüsü : notre maison, votre père, ve leur mère örneklerinde «ev, baba, anne» sözcükle-
ri tekildir, yani birer tanedir. Oysa bunlara sahip olanlar birden fazladır, yani çoğuldur. Herhangi
bir şeye birden fazla insan sahipse, o zaman, tekil ismin, masculin ve feminin oluşuna
bakmadan, önüne, notre, votre, leur iyelik sıfatları getirilir.

Dördüncüsü : je, tu, il, (elle), nous, vous, ils, (elles) şahıs zamirleriyle, şimdi öğrendiğimiz
iyelik sıfatlarını karıştırmamak gerekir.

Bunları birbirinden ayırmak için en pratik kuralar şudur: İyelik sıfatları her zaman isimlerin
önünde yer alırlar. Şahıs zamirleriyse mutlaka fiil olan suis, es, est, sommes, êtes, ve sont
sözcüklerinin önünde bulunurlar.


Bu örnek cümleleri inceleyiniz ve tekrarlayınız.

Mon crayon est bleu → Benim kurşun kalemim mavidir
(mon kreyon e blö)

Son chien est petit et noir → Onun köpeği küçük ve siyahtır
(son şyen e pöti e nuar)

Ton chat est devant la porte → Senin kedin kapının önündedir
(ton şa e dövan la port)

Mon professeur n' est pas vieux → Benim öğretmenim yaşlı değildir
(mon profesör ne pa vyö)

Leur maison est grande et blanche → Onların evi büyük ve beyazdır
(lör mezon e grand e blanş)

Où est votre serviette? → Sizin çantanız nerededir?
(u e votr serviyet)

Notre autobus est devant la maison → Bizim otobüs evin önündedir
(notr otobüs e dövan la mezon)

Votre père est-il dans l'école? → Sizin babanız okuldamıdır?
(votr per e t il dan lekol)

ma, ta, sa, notre, votre, leur

Notre, votre ve leur iyelik sıfatlarının hem masculin, hemde féminin isimlerin önünde yer aldık-
larını biliyoruz. Ma, ta, sa féminin - tekil isimlerin önünde yer alırlar. Örnekleri inceleyiniz.


ma → benim ……….. İm
(ma)

la chambre → oda
(la şanbr)

ma chambre → benim odam
(ma şanbr)

ta → senin …….. İn ……… ın
(ta)

la table → masa
(la tabl)

ta table → senin masan
(ta tabl)

Ta mère est vieille → senin annen yaşlıdır
(ta mer e vyey)

Ma fleur est sur la table → benim çiçeğim masanın üstündedir
(ma flör e sür la tabl)

Le livre n' est pas dans ta serviette → kitap, senin çantanda değildir
(lö livr ne pa dan ta serviyet)

Notre maison est près de sa maison → Bizim evimiz onun evinin yakınındadır
(notr mezon e pre dö sa mezon)

İl y a des livres sur ma table → Masamda kitaplar var
(il ya de livr sür ma tabl)

İl n' y a pas de chaise dans sa chambre → Onun odasında sandalye yoktur
(il nya pa de şez dan sa şanbr)

İl y a plusieurs filles dans notre classe → Bizim sınıfımızda bir çok kız var
(İl y a plüzyör fiy dan notr klas)

Où est votre maison? → Sizin eviniz nerededir?
(ue e votr mezon)

Je ne suis pas votre frère → Ben sizin kardeşiniz değilim
(jö ne süi pa votr fre)

Notre école est grande → Bizim okulumuz büyüktür
(notr ekol e grand)

Notre table est longue → Bizim masamız uzundur
( notr tabl e long)

votre cheval est sous l' arbre → Sizin atınız ağacın altındadır
(votr şeval e su larbr)


Feminin ve masculin tekil isimlerle kullanılan iyelik sıfatlarını kalıp halinde bir defa daha görelim.masculin tekil


mon
ton
son

notr
votre
leur


féminin tekil

ma
ta
sa

notre
votre
leur

UYGULAMA

Bu cümlelerde, parantez içindeki isimlerin önüne, gene parantez içindeki şahıs zamirlerine
göre iyelik sıfatlarınından uygun olanını koyunuz.

1-(le professeur) n' est pas dans la classe. (je)
2-İl n' y a pas de fille dans (la classe) (tu)
3-(Le nouveau livre) est dans la serviette (tu)
4-İl y a des oranges dans (le panier) (il)
5-Le jardin est derrière ( la maison) (je)
6-(La sœur) est près de la fenêtre (elle)
7-(la mère) est vieille (vous)
8-Où est (le père)? (ils)

cevap
1-……………………………………………………………………………………………………

2-…………………………………………………………………………………………………..

3-…………………………………………………………………………………………………..

4-…………………………………………………………………………………………………..

5-……………………………………………………………………………………………………

6-…………………………………………………………………………………………………..

7-…………………………………………………………………………………………………..

8-…………………………………………………………………………………………………..
DE İLE İSİM TAMLAMASI

Türkçede, isim tamlaması bir ismin başka bir isimle açıklanmasıdır.Örneğin, «ev, kapı» ve «okul, bahçe»
sözcükleri tek, tek ele alındığında, ancak karşıladıkları varlıkları ifade ederler. Fakat «evİN kapıSI»
«okulUN bahçeSİ» dediğimiz zaman «kapı» ve «bahçe» isimlerinin özelliklerini anlatmış, açıklamış
oluruz. Bu örneklerdeki (-ın, -un ) tamlayan ekleri, (-sı, -si ) ekleride tamlanan ekleridir.
Bu ekler, ismin ses uyumuna göre (-ın, -ün ) ve (-su, -sü ) gibi değişikliklere uğrarlar.

Fransızcada da isim tamlaması biraz farklı olmakla birlikte buna benzer. Ancak isimler, Türkçede olduğu
gibi bir takım ekler almazlar. İki isim arasına de girer.

önce isimleri ayrı, ayrı yazalım, sonrada isim tamlamalarını kuralım.


la porte → kapı
(la port)

la maison → ev
(la mezon)

de → ……in ……….ın
(de)

la porte de la maison → evin kapısı
(la port de la mezon)

le jardin → bahçe
(lö jardin)

école → okul
(l'ekol)

de → …….in ……..ın
(de)

le jardin de école → okulun bahçesi
(lö jardin de'zekol)

Bazı noktaları açıklayalım

Yukarıdada söylediğimiz şekilde, isimler, Türkçede olduğu gibi tamlayan ve tamlanan ekleri almıyor.
Fransızcada sözcüklerin sıralanılışı, Türkçedekinin tam tersidir. Başka bir deyişle, «ev, okul» sözcükleri
sona, «kapı, bahçe» sözcükleri başa gelmektedir. Bunun nedeni diller arasındaki yapı farklılığıdır.
Bunu böylece öğrenmek gerekir.

Fransızca isim tamlamasında de' den sonra bir özel isimde gelebilir

örnek

le chapeau → şapka
(lö şapo)

Leyla → Leyla


le chapeau de Leyla → Leylanın şapkası
(lö şapo de Leyla)


11. derste «yanında, yakınıda» anlamına gelen près de edatını öğrenirken;

près de + le = près du
près de + la = près de la (değişmez)
près de + l' = près de l' (değişmez)
près de + les = près des

Olduğunu biliyoruz. İsim tamlamalarında da de ' den sonra gelen le ve les tanım sözcükleri
de ile birleşerek aynı değişikliğe uğrarlar. La ve l' tanım sözcükleri değişikliğe uğramaz.
Örnekleri inceleyiniz.


La porte de la maison est blanche → Evin kapısı beyazdır
(la port de la mezon e blanş)

La serviette du professeur n' est pas grande → Öğretmenin çantası büyük değildir
(la serviyet et du profesör ne pa grand)

Les élèves des écoles sont dans la rue → Okulların öğrencileri caddededir
(lezelev dezokol son dan la rü)

Les fênetres des classes sont fermées → Sınıfların pencereleri kapalıdır
(Le fönetr de klas son ferme)

Les oiseaux de l' enfant sont jaunes → Çocuğun kuşları sarıdır
(lez uazo de lanfan son jön)

Les livres de necla sont sur la table → Neclanın kitapları masanın üstündedir
(le livr de necla son sür la tabl)

Où est le crayon de mon père? → Babamın kurşun kalemi nerededir?
(U e lö kreyon de mon per)

Où sont les sœurs de Leyla? → Leylanın kız kardeşleri nerededir?
(U son le sör de leyla)


İsim tamlaması kalıbı


tekil ya da çoğul

isim→du, de, la → isim de, l', des→ tekil ya da çoğul


les arbres → du → jardin

le chien → de → l'homme

la fênetre → de → la chambre

la père → des → enfantsUYGULAMA


Yan yana yazılmış isimlerle birer isim tamlaması yapınız.

1-L' élèvev- le professeur est ici
2-Où est le père - cet enfant?
3-Le livre- Leyla est sur sont lit
4-Les chats- les femmes sont dans la rue
5-L couleur- le panier est rouge
6-les pupitres - les classes sont dans le jardin
7-Où sont les cahiers- les élèves?
8-La table- mon père est dans sa chambre

cevap
1-…………………………………………………………………………………………………..

2-…………………………………………………………………………………………………..

3-…………………………………………………………………………………………………..

4-………………………………………………………………………………………………….

5-………………………………………………………………………………………………….

6-………………………………………………………………………………………………….

7-…………………………………………………………………………………………………..

8-…………………………………………………………………………………………………..


Türkçeden Fransızcaya çeviri yaparken, Türkçe isim tamlamasında, sondaki sözcüğü başa, baştaki sözcüğü
sona alıp, iki sözcük arasına de koyunuz. De' den sonra gelen ismin çoğul olması durumunda
de ile birleşen tanım sözcüklerinin nasıl değişikliğe uğradığını biliyoruz.

Fransızcadan Türkçeye çeviri yaparken de sondaki sözcükten başlayarak çeviriniz. Bunlar, öğrenmek için
pratik kurallardır.


Not: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin önünde ve altında parantez içinde mavi renkte verilmiştir.
 

Lady Nur

Ne kadar SAYGI o kadar SEVGİ
Vip Üye
10
Katılım
24 Eylül 2020
Konular
811
Mesajlar
3,152
Reaksiyon puanı
1,897
Puanları
113
Cinsiyet
Kadın
Emeğine Yüreğine sabrına sağlık Sabri bey ,kıymetli vaktinizi ayırdığınız için Teşekkürler
 

Masmavi

Administrator
10
Katılım
9 Haziran 2018
Konular
1,336
Mesajlar
5,586
Çözümler
8
Reaksiyon puanı
1,732
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.masmavi.net
Cinsiyet
Erkek
Emekler ve paylaşım için teşekkürler
 

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
282
Mesajlar
1,230
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim, ellerinize sağlık..
 

Yorum yapmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın

Yeni bir konu oluşturabilmek veya konulara cevap verebilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir

Hesap oluştur

Forum sitemizde bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapın.

Flatcast radyolarına port açarken ihtiyacınız olan port numarası: 40123
Üst