Kayıt ol

Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi (Ders 21)

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
282
Mesajlar
1,230
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
DERS 21

YENİ SÖZCÜKLER

J' Aİ → BENİM …….İM ……IM VAR
(je)

İL A → ONUN ……I …….İ ……VAR
(il a)

VOUS AVEZ → SİZİN ……İNİZ ……INIZ VAR
(vuzave)

ELLE A → ONUN …….I ……. İ VAR
el a)

LA MAIN → EL
(la men)

NOUS AVONS → BİZİM …… İMİZ …… IMIZ VAR
(nuzavon)

İLS ONT → ONLARIN ……I ……. İ VAR
(ilzon)

ELLES ONT → ONLARIN ……………I …….İ VAR
(ezon)

LE BRAS → KOL
(lö bra)

TU AS → SENİN …..İN ….. IN VAR
(tü a)

LA TÊTE → BAŞ, KA→FA
(la te:t

Şimdi yukarıdaki sözcüklerden sırasıyla basit cümleler kuralım.

J' Aİ un livre → Benim bir kitabım var
(je ön livr)

İL A un cahier jaune → Onun sarı bir defteri var
(il a ön kaye jön)
VOUS AVEZ des oiseaux → Sizin kuşlarınız var
(vuzave de z uazo)

ELLE A une grande maison → Onun büyük bir evi var
(el a ün grand mezon)

İl a une grande MAİN → Onun büyük bir eli var
(il a ün grand men)

NOUS AVONS deux sœurs → Bizim iki kız kardeşimiz var
(nu z avon dö sör)

İLS ONT un chat noir → Onların siyah bir kedisi var
(il z on ön şa nuar)

ELLES ONT un chien blanc → Onların beyaz bir köpeği var
(el z on ön şyen blan)

İl a un BRAS long → Onun uzun bir kolu var
(il a ön bra long)

TU AS deux bras → Senin iki kolun var
(tü a dö bra)

L' enfant a une TÊTE grande → Çocuğun büyük bir kafası var
(le z anfan a ün te; t grand)


KONUMUZ

FİİLLER

Fiiller, bir eylem, bir oluş ve bir hareket bildiren sözcüklerdir. Örneğin, «olmak, sahip olak, gitmek,
çalışmak, bitirmek, yazmak» sözcükleri birer fiildir.

Fiillerin sonundaki, «mek, mak» eklerine mastar ekleri denir. Yukarıdaki fiillerin mastar eklerini ayırarak
yazalım.

ol ----- - mak

sahip ol ----- - mak

git --------- - mek

çalış --------- - mak

bitir --------- - mek

yaz -------- - mak

Bir fiilde mastar eki çıkarıldıktan sonra, geriye kalan kısma, Fiil kökü denir. Örneğin, «ol, sahip ol, git, ça-
lış, bitir, yaz» sözcükleri birer fiil köküdür.

Fiillerin bir eylem, bir oluş ve hareket bildirebilmeleri için başlıca iki unsur gereklidir.

Birincisi; eylemin, oluşun, hareketin ne zaman olduğunu gösteren ve şahıslara göre değişen zaman ek-
leri. Bu ekler fiil kökünün sonuna eklenir.

İkincisi; eylemi, hareketi gerçekleştiren ve ya bir oluşa konu olan sözcük ya da sözcük grupları.
Böyle sözcük gruplarına özne denir. Cümledeki yerleri genel olarak fiillerin önüdür. Örneğin;

O + çalış + ı + yor.

Biz + yaz + ı + yor + uz.

Bu iki cümlede «o, biz» sözcükleri özne; «çalış, yaz» sözcükleri fiil kökü; «yor, yor + uz» özne du-
rumundaki şahıs zamirlerine uygun zaman ekleridir. «çalış, yaz» fiil köklerinin sonundaki «ı,» «uz» ek-
Türkçenin yapısından ileri gelmektedir.

Fransızca da fiiller, Türkçedekinden farklı olarak, mastar eklerine göre başlıca üç gruba ayrılmışlardır.
Ayrıca, her şahsın zaman eki değişiktir. Bütün bunları sırası geldikçe öğreneceğiz.

Fransızca da bir de yardımcı fiiller vardır. Bunlar iki tanedir.

être → olmak, bulunmak
(e:tr)

avoir → sahip olmak
(avuar)

Bunlara yardımcı fiil denmesinin nedeni, başka fiillerin bazı zamanlarının çekimine yardımcı oldukları
içindir. Bu fiillerin de mastar eklerini ve fiil köklerini ayıralım.


Fiil kökleri_______Mastar ekleri
êt _____________ -re
av_____________ -oir

Buradaki êt ve av sözcükleri fiil kökleri; -re, -oir sözcükleride mastar ekleridir.
Fransızca da fiil gruplarına geçmeden önce bu iki yardımcı fiili iyi öğrenmemiz gerekir. Çünki bunların
özellikleri öteki fiillerden çok daha farklıdır.

ÊTRE

«Olmak, bulunmak» anlamına gelen être yardımcı fiilini aslında geçmiş derslerimizde öğrendik.
Bunları aşağıda örnekler içinde tekrar görelim.

Je suis professeur -----------------Ben öğretmenim
Tu es derrière la table----------Sen masanın arkasındasın
İl est avocat-------------------------O avukattır
Elle est dans la classe---------O sınıftadır

Nous sommes dans la maison--------Biz evdeyiz
Vous êtes devant la porte---------------Siz kapının önündesiniz
İls sont dans le jardin--------------------Onlar bahçededir
Elles sont dans la chambre------------Onlar odadadır

Bu fiilin soru ve olumsuz biçimlerini biliyoruz. Bunları da bir kaç örnekle hatırlıyalım.

Êtes-vous dans la boutique?----------------------Siz dükkandamı bulunuyorsunuz?
Le lundi, je ne suis pas dans la maison------Ben Pazartesi günleri evde bulunmuyorum
Son-ils dans l' école?----------------------------------Onlar okuldalarmı?
Nous ne sommes pas docteurs------------------Biz doktor değiliz
Es-tu dans sa chambre?----------------------------Sen onun odasında mısın?
İl n' est pas dans la boucherie, aujourd'hui---O, bugün kasap dükkanında bulunmuyor
Ce vieil homme est un bon professeur-------Bu yaşlı adma iyi bir öğretmendir
Cette jeune femme est-elle devant la porte du jardin?----Bu genç kadın bahçe kapısının önünde midir?

Être fiilinin çekimi hiç bir fiilin çekimine benzemez. Bu bakımdan düzensiz bir fiildir. Bu fiili tek başına
çok iyi öğrenmek gerekir.


FİİLLERDE ZAMAN

Bir eylem, bir hareket ve bir oluş mutlaka bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Başka bir deyişle, hareket,
oluş ve eylem ya geçmişte, ya içinde bulunduğumuz zamanda ya da gelecekte olacaktır.
Örneğin, «okulda bulundum, okulda bulunuyorum, okulda bulunacağım» cümlelerinde geçen oluş, birin-
cisi geçmişte, ikincisi şimdiki zaman da üçüncüsü de gelecekte tasarlanan zamandadır. Şimdilik biz, öğren-
diğimiz fiillerin şimdiki zamanlarını göreceğiz.

Être fiilinin şimdiki zamanı yukarıda öğrendiğimiz gibidir.

nous------------biz
sommes-------bulunuyor(uz)
dans sa chambre → onun odasında


Nous sommes dans sa chambre → Biz onun odasında bulunuyoruz. (biz onun odasındayız)
(Nusom dan sa şanbr)

Les élèves -------------öğrenciler
sont-----------------------…..dir (ler)
dans le jardin----------bahçede


Les élèves sont dans le jardin →Öğrenciler bahçededir(ler)

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gib «yor» çekim eki, Türkçede şimdiki zaman çekim ekidir. Bu ekin
Fransızca karşılığını düzenli fiillerin çekimini gördüğümüz zaman öğreneceğiz.Être fiilinin şimdiki zamanını kalıp halinde bir defa daha tekrarlayalım.


être fiilinin şimdiki zamanı


je ne suis pas dentiste.
Tu es un bon élève.
İl est dans la rue.
Hasan est sur le cheval.
Elle est dans sa chambre.
Leyla est-elle devant la porte?
Nous sommes derrière l' école.
Vous n' êtes pas infirmière
İls sont petits
Elles ne sont pas dans le train.

UYGULAMA

Bu cümleleri önce olumsuz, sonra soru yapınız.

soru
1- Nous sommes dans la maison
2- Elle est une vieille femme
3- Les hommes sont dans la rue
4- Vous êtes professeurs
5- Je suis dans la boucherie
6- Tu es devant la maison

olumsuz
1- ……………………………………………………………………………………………………

2- …………………………………………………………………………………………………..

3- …………………………………………………………………………………………………..

4- …………………………………………………………………………………………………..

5- …………………………………………………………………………………………………..

6- …………………………………………………………………………………………………..

soru şekli
1- …………………………………………………………………………………………………..

2- …………………………………………………………………………………………………..

3- …………………………………………………………………………………………………..

4- …………………………………………………………………………………………………..

5- …………………………………………………………………………………………………..

6- …………………………………………………………………………………………………..
AVOIR (avuar)

Avoir fiilide être fiili gibi düzensiz ve yardımcı bir fiildir. Başka bir deyişle bu fiilin şimdiki zaman çe-
kimi de hiç bir fiile benzemez.

Avoir fiilinide être gibi çok iyi öğrenmek gerekir.

Şimdi, «sahip olmak» anlamına gelen bu fiilin şimdiki zamanını öğrenelim.

avoir----------------sahip olmak

je-------------------ben

ai-------------------…im …ım ….im var

j' ai------------------benim ….. Im ….im …. İm var
(je)
un crayon -------bir kurşun kalem

J' ai un crayon------Benim bir kurşun kalemim var


tu------------------sen

as----------------…..in ……ın var

tu as----------senin ……in ……ın var
(tü a)
un livre-------bir kitap

Tu as un livre--------Senin bir kitabın varil-------o

a---------….ı ….i var

il a -------- onun …..ı …..i var
(il a)
une maison--------bir ev

İl a une maison-------Onun bir evi var

Hasan a un oiseau------Hasanın bir kuşu var


elle-------- o

a------…..ı …..i var

elle a------onun ……ı ……i var
(el a)
un fils-------bir oğul

Elle a un fils------- Onun bir oğlu var

Cette femme a une fille------Bu kadının bir kızı var


Buraya kadar örneklerden de anlaşılacağı gibi şahıs zamirleri hiç bir değişikliğe uğramamaktadır.
Fiilerin çekim ekleri ise değişmektedir.


nous---------biz

avons-------….imiz ….ımız var

nous avons--------bizim …..imiz ….ımız var

des livres--------kitaplar

Nous avons des livres------Bizim kitaplarımız var


vous-------siz

avez------…..iniz ……ınız var

vous avez--------sizin …..iniz …. Inız var
(vuzave)
un chat-------bir kedi


Vous avez un chat--------Sizin bir kediniz var


ils--------onlar

ont--------……ı ……i var

ils ont------onların …..ı ….i var
(ilzon)
une grande maison------büyük bir ev

İls ont une grande maison-------Onların büyük bir evi var

Elles ont un père vieux-------Onların yaşlı bir babası var
(elzon)


Şimdiki zamanını öğrendiğimiz avoir fiilinin bu çekimini, bundan sonra öğreneceğimizfiillerin çekimine
benzetmeden ve onlara karıştırmadan çok iyi öğrenmek gerekir.

Şimdiye kadar verilen örneklerde birkaç noktayı açıklayalım.

Birincisi; mastar halindeki avoir fiilinin Türkçe anlamı «sahip olmak» olarak verildiği halde, örnek cüm-
lelerde «benim bir kurşun kalemim var, senin bir kitabın var, onun bir evi var» vb. Mastar anlamıyla
cümledeki anlamı farklıymış gibi anlaşılabilir. Bu anlam farkı değil, yalnız bir biçim farkıdır. Türkçe de
«ben bir kurşun kaleme sahibim, sen bir kitaba sahipsin» biçiminde konuşulmaz.

Yukarıda verildiği gibi söylenir ve yazılır.

Türkçeden Fransızca ya çeviri yaparken, bu biçimsel fark sizi yanıltmamalıdır.

İkincisi; être fiilinin ikinci çoğul şahsının

Vous êtes infirmière--------Siz hemşiresiniz

Vous êtes infirmiêres-------Siz(ler) hemşirelersiniz

hem tekil «siz» hem de çoğul «sizler» anlamında kullanıldığını biliyoruz.

Birden fazla insan bir tek şeye sahip olabilir. Bir insan birden fazla şeye sahip olabilir. Birden fazla insan
birden fazla şeye sahip olabilir. Avoir fiilinin ikinci çoğul şansı da bu anlamlarda, başka bir deyişle
tekil ve çoğul anlamlarda kullanılır. Hangi anlamda kullanıldığını cümlenin anlamından çıkarmak gerekir.

örnek
Vous avez un jardin----------Sizin bir bahçeniz var
Vous avez des livres--------Sizin kitaplarınız var
Vous avez une maison-----Sizin (sizlerin) bir evi var
Vous avez deux taxis------Sizin (sizlerin) iki taksiniz varYukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi Türkçe de «sizinlerin» değil, «sizin» ya da «sizlerin» olarak
kullanılır. Fransızca dan Türkçe ye ve Türkçe den Fransızca ya çeviri yapaeken bu noktaya dikkat etme-
lisiniz.

Avoir fiilinin şimdiki zamanını sırasıyla kalıp halinde bir defa daha tekrarlayalım.


avoir fiilinin şimdiki zamanı


J' ai une serviette
Tu as une grande maison
İl a un petit frère
Elle a des crayons
Hasan a une règle longue
Leyla a un chat jaune
Nous avons des chambres
Vous avez un autobus
İls ont des sœurs
Les enfants ont un jardin
Elles ont un chien
Les femmes ont de petits enfants


Geçmiş derslerimizdede gördüğümüz gibi üçüncü tekil il, elle ve üçüncü çoğul, ils, elles şahıs zamirle-
rinin yerlerine isimler de gelebilir.


UYGULAMA

Bu cümleleri Fransızca ya çeviriniz
soru
1- Benim siyah bir çantam var
2- Onların köpekleri var
3- Bizim defterlerimiz var
4- Sizlerin odası var
5- Sizin bir karyolanız var
6- Senin iki elin var
7- onun eski bir evi var
8- Sizin kedileriniz var
9- Onların (f) yaşlı bir annesi var
10- Onun (f) üç oğlu varcevap

1- ……………………………………………………………………………………………………

2- ……………………………………………………………………………………………………

3- …………………………………………………………………………………………………..

4- …………………………………………………………………………………………………..

5- …………………………………………………………………………………………………..

6- …………………………………………………………………………………………………..

7- …………………………………………………………………………………………………..

8- …………………………………………………………………………………………………..

9- …………………………………………………………………………………………………

10- …………………………………………………………………………………………………..


Avoir fiilinin soru ve olumsuz biçimleri, être fiilininkine benzer. Bunları gelecek dersimizde göreceğiz.
Être ve avoir fiillerinin, Fransızca da en önemli iki fiil olduğunu unutmayınız.

Not: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin önünde ve altında, parantez içinde Mavi renkte verilmiştir.
 

Lady Nur

Ne kadar SAYGI o kadar SEVGİ
Vip Üye
10
Katılım
24 Eylül 2020
Konular
811
Mesajlar
3,152
Reaksiyon puanı
1,897
Puanları
113
Cinsiyet
Kadın
Emeğine sağlık Sabri bey paylaşım ve bilgilendirme için Teşekkür ederim...
 

Masmavi

Administrator
10
Katılım
9 Haziran 2018
Konular
1,336
Mesajlar
5,586
Çözümler
8
Reaksiyon puanı
1,732
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.masmavi.net
Cinsiyet
Erkek
Emekler ve paylaşım için teşekkürler
 

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
282
Mesajlar
1,230
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
Emeğine sağlık Sabri bey paylaşım ve bilgilendirme için Teşekkür ederim...

Güzel yorumunuz için teşekkür ederim, elinize sağlık
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:

Emeklerine ve Paylaşımına Teşekkür ederim Hocam

Güzel yorumunuz için teşekkür ederim, elinize sağlık
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:

Emekler ve paylaşım için teşekkürler

Güzel yorumunuz için teşekkür ederim, elinize sağlık
 

Yorum yapmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın

Yeni bir konu oluşturabilmek veya konulara cevap verebilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir

Hesap oluştur

Forum sitemizde bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapın.

Flatcast radyolarına port açarken ihtiyacınız olan port numarası: 40123
Üst