Kayıt ol

Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi (Ders 9)

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
291
Mesajlar
1,242
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek
DERS - 9

LE CAHİER : → DEFTER
(lö kaye)
LE CHEVAL : → AT
(lö şöval)
DANS : → İÇİNDE
(dan)
LA FEMME : → KADIN
(la fam)
L'HOMME : → ADAM
(lom)
HUIT : → SEKİZ
(üit)
ICI : → BURADA
(isi)
LÀ : → ORADA
(la)
NEUF : → DOKUZ
(nöf)
OÙ : → NEREDE
(u)
LA REGLE : → CETVEL
(la regl)
SUR : → ÜSTÜNDE
(sür)
il y a : → VAR, VARDIR
(ilya)

YUKARDAKİ SÖZCÜKLERE SIRASIYLA BİRER CÜMLE KURALIM

Est-ce un chaier? : → Bu bir deftermidir?
(es ön kaye)
C' est un cheval : → Bu bir attır
(se tön şöval)
le cahier est dans la serviette : → Defter çantanın içindedir
(lö kaye e dan la serviyet)
la femme est dans la maison : → Kadın evin içindedir
(la fam e dan la mezon)
Est-ce un homme ou une femme ? : → Bu bir adammıdır ,yoksa bir kadınmıdır?
(es ön om u ün fam)
l'homme est dans la chambre : → Adam odanın içindedir
(lom e dan la şnbr)
huıt crayons : → Sekiz kurşun kalem
(üi kreyon)
l'homme est ıcı : → Adam buradadır
(lom etisi)
les livres sont la : → Kitaplar oradadır
(le livr son la)
neuf cahiers : → Dokuz defter
(nöf kaye)
OÙ est la femme? : → Kadın nerededir?
(u e la fam)
la regle est dans la boite : → Cetvel kutunun içindedir
(la regl e dan la buat)
les livres sont sur la table : → Kitaplar masanın üstündedir
(le livr son sur la tabl)
il y a une reglè sur la chaise : → Sandalyenin üstünde bir cetvel var
(il ya ün regl sur la şez)

KONUMUZ EDATLAR

EDATLAR
Her dilde olduğu gibi, Fransızcada da cümledeki belli sözcüklerin arasındaki
bağlantıyı sağlayan sözcükler vardır. Bunlara edat denir.
Edatlar bir cümlede önemli rol oynarlar. Biz bu dersimizde, dans ve sur
edatlarını göreceğiz.

DANS

Dans (dan) edatının Türkçe karşılığı «içinde» dir. Cümle içindeki yerini
ve kullanılışını aşağıdaki örnekte inceleyelim.

dans : → içinde
dans la boite : → kutunun içinde
(dan la buat)
dans la maison : → evin içinde
(dan la mezon)
dans le panier : → sepetin içinde
(dan lö panye)
dans le livre : → kitabın içinde
(dan lö livr)
dans la chambre : → odanın içinde
(dan la şanbr)

Türkçede, genel olarak, «içinde» sözcüğü kaldırılarak bunun yerine ismin sonuna
«de, da» eklenir.

örnek
«sepetin içinde» yerine, «sepette»
«evin içinde» yerine «evde»
«kitabın içinde» yerine «kitapta»

Denildiği zaman aynı anlam verilmiş olur.

dans la chambre « Odanın içinde» yerine «odada» diye okuyoruz.
(dan la şanbr)

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim

la chaise est dans la chambre : → «sandalye odadadır»
(la şez e dan la şanbr)
la regle est dans la serviette : → «cetvel çantadadır»
(la regl e dan la serviyet)
l'homme est dans la maison :→ «adam evdedir»
(lom e dan la mezon)
les femmes sont dans la maison :→ «kadınlar evdedir»
(le fam son dan la mezon)
les eleves sont dans la classe : → «öğrenciler sınıftadır»
(lezelev son dan la şez)
l'oiseau est dans le panier : → «kuş sepettedir»
(lezuazo dan lö panye)

Cümleyi çoğul yapmak için, özne olan ismin çoğul hale gelmesi, ve est yerine
sont konulması gerektiğini yukarıdaki örneklerde de görüyoruz.
Cümleyi soru yapmak için, başına est-ce que konulduğunu olumsuz yapmak
içinde est yada sont önüne ne sonuna pas getirildiğini biliyoruz.

Örnek
la chaise est dans la chambre : → sandalye odadadır
(la şez e dan la şanbr)
Est-ce que la chaise est dans la chambre? : → Sandalye odadamıdır?
(es kö la şez e dan la şanbr)
la chaise n' est pas dans la chambre : → sandalye odada değildir
(la şez ne pa dan la şanbr)
les livres sont dans les serviettes : → kitaplar çantalardadır
(le livr son dan le serviette)
Est-ce que les livres sont dans les serviettes? : → Kitaplar çantalardamıdır?
(es kö le livr son dan le serviyet)
les livres ne sont pas les serviettes : → kitaplar çantalarda değildir
(le livr ne son pa le serviyet)
la femme est dans la chambre : → kadın odadadır
(la fam e dan la şanbr)
les filles sont dans la maison : → kızlar evdedir
(le fiy son dan la mezon)

SUR

Edat olan sur (sür) «üstünde» anlamına gelir. Cümle içindeki yeri
ve kullanılışı dans edat' ında olduğu gibidir.

Örnek
sur : → üstünde
sur la table : → masanın üstünde
(sür la tabl)
sur la chaise : → sandalyenin üstünde
(sür la şez)
sur le cahier : → defterin üstünde
(sür lö kaye)
sur le mur : → duvarın üstünde
(sür lö mür)
sur la boite : → kutunun üstünde
(sür la buat)
la serviette est sur la table : → çanta masanın üstündedir
(la serviyet e sür la tabl)
le crayon est sur la table : → kurşun kalem masanın üstündedir
(lö kreyon e sür la tabl)
les chapeaux sont sur la chaise : → şapkalar sandalyenin üstündedir
(le şapo son sür la şez)
la regle est sur le livre : → cetvel kitabın üstündedir
(la regl e sür lö livr)
la regle n' est pas sur le livre : → cetvel kitabın üstünde değildir
(la regl ne pa sür lö livr)
les images sont sur le mur : → resimler duvarın üstündedir
(lezimaj son sür lö mür)
les images ne sont pas sur le mur : → resimler duvarın üstünde değildir
(lezimaj ne son pa sür lö mür)
l'enfant est sur le cheval : → çocuk atın üstündedir
(lezanfan e sür lö şa)
Est-ce que l'enfant est sur le cheval? :→ çocuk atın üstündemidir?
(eskö lezanfan e sür lö şöval)
le chat est sur la chaise : → kedi sandalyenin üstündedir
(lö şa e sür la şez)
l'homme est sur le cheval : → adam atın üstündedir
(lom e sür lö şeval)OÙ (u) soru sözcüğü, her soru sözcüğü gibi, soru biçimindeki bir cümlenin
başında bulunur. Anlamı «nerede» dir. Où sözcüğünü geçmiş derslerimizde
gördüğümüz «yoksa» anlamına gelen «ou» ile karıştırmayınız.

Örnek
Où : → nerede
où est la chaise : → sandalye nerededir?
(u e la şez)
Où est la maison? : → ev nerededir?
(u e la mezon)
Où est le crayon? : → kurşun kalem nerededir?
(u e lö kreyon)
Où est l'eleve : → öğrenci nerededir?
(u e lezelev)
Où est lö cahier? : → defter nerededir?
(u e lö kaye)
Où est le livre? : → kitap nerededir?
(u e lö livr)

Eğer «nerede» olduğu sorulan isim, çoğul olursa, o zaman est yerine sont
gelir.

Örnek
Où est l'ecole? : → okul nerededir?
(u e lezekol)
Où sont les ecoles? : → okullar nerededir?
(u son lezekol)
Où est le professeur? : → öğretmen nerededir?
(u e lö profesör)
Où sont les professeurs? : → öğretmenler nerededir?
(u son le profesör)
Où est la femme? : → kadın nerededir?
(u e la fam)
Où sont les femmes? : → kadınlar nerededir?
(u son le fam)
Où est l'homme? : → adam nerededir?
(u e lom)
Où sont les hommes? : → adamlar nerededir?
(u son lezom)
Où est le chat? : → kedi nerededir?
(u e lö şa)
le chat est ıcı : → kedi buradadır
(lö şa etisi)
Où est la chaise? : → sandalye nerededir?
(u e la şez)
la chaise est la : → sandalye oradadır
(la şez e la)

SAYILARLA İSİMLERİN BİRLİKTE KULLANILMASI

Şimdiye kadar, her ikiside «bir» anlamına gelen un ve une sözcüklerini kullandık.

Bunların hem sayı hemde belirsizlik ifade ettiklerini biliyoruz.

un cahier → bir defter
(ön kaye)
une femme → bir kadın
(ün fam)

Bunların birden fazla oldukları zaman, nasıl çoğul yapıldıklarını geçmiş derslerimizde görmüştük.

des cahier → defterler
(de kaye)
des femmes → kadınlar
(de fam)

Fakat «iki ev, dört kitap» gibi sayı ile isim yan yana getirilerek söylenirken, çoğul ismin önündeki
des yada les kalkar, bunların yerine yanlızca sayılar gelir.

Örnek
des maisons : → evler
(de mezon)
deux maisons : → iki ev
(dö mezon)
les maisons : → evler
(le mezon)
deux maisons: → iki ev
(de mezon)
des livres : → kitaplar
(de livr)
quatre livres : → dört kitap
(katr livr)

Yukarda örneklerde Türkçeden farklı olan bir nokta vardır. İsmin önüne sayı geldiği zaman, Türkçede
çoğul eki, «-ler, -lar» kalkmaktadır. Oysa Fransızcada aynı çoğul ekinin karşılığı olan s kalkma-
mıştır. Özellikle Türkçeden Fransızcaya çeviri yaparken bu noktaya dikkat edilmelidir.

les eleves : → öğrenciler
(lezelev)
six eleves : → altı öğrenci
(siz elev)
des oiseaux : → kuşlar
(dez uazo)
sept oiseaux : → yedi kuş
(set uazo)

İL Y A

«var, vardır» anlamına gelen İl y a (ilya) bir cümle kalıbıdır. Her zaman tekildir, çoğulu olmaz.
Üç sözcükten meydana gelmiştir. Bunların ayrı ayrı yazılmasına dikkat edilmelidir.

il y a ………. → var
un chat : → bir kedi
(ön şa)
il y a un chat ……… → bir kedi var
(il ya ön şa)
sur la chaise ………….. → sandalyenin üstünde
(sür la şez)
il y a un chat sur la chaise: → sandalyenin üstünde bir kedi var
(il ya ön şa sür la şez)
il y a un crayon dans la boite: → kutuda bir kurşun kalem var.
(il ya ön kreyon dan la buat)
il y a un livre dans la serviette : → çanta da bir kitap var
(il ya ön livr dan la serviyet)
il y a un oiseau sur l'arbre : → ağaçta bir kuş var
(il y a ön uazo sür larbr)
il y a des oiseaux sur l'arbre : → ağaçta kuşlar var
(il y a dez uazo sür larbr)
il y a des enfants dans la maison : → evde çocuklar var
(il y a dez anfan dan la mezon)
il y a des eleves dans l'ecole : → okulda öğrenciler var
(il y a dez elev dan le kol)
il y a des chaises dans la chambre : → odada sandalyeler var
(il y a de şez dan la şanbr)

İL Y A İLE SORU CÜMLESİ

il y a ile «var mı, var mıdır» ? Anlamında soru cümlesi yapmak kolaydır.
il sözcüğü en sona alınır, ve a ile il arasına bir t harfi konur.

Örnek
il y a ……….. → var
(il ya)
y a-t- il ……. → varmı? ……….varmıdır?
(yatil)

Buradaki t harfinin Türkçe hiçbir anlamı yoktur.Fransızcada da sadece bir kaynaştırma görevi
yapmaktadır.

y a-t- il …………? ……….. →varmı?
(y a t il)
un chien : → Bir köpek
(ön şyen)
y a-t- il un chien ……….? …………. → Bir köpek varmı?
(yatil ön şiyen)
y a-t- il un chien dans la chambre? : → Oda da bir köpek varmı?
(yatil ön şiyen dan la şanbr)
y a-t- il un cahier sur la table? : → Masanın üstünde bir defter varmı?
(yatil ön kaye sür la tabl)
y a-t- il des eleves dans l'ecole? : → Okulda öğrenciler varmı?
(yatil dez elev dan lekol)
y a-t- il des hommes dans la maison?: → Evde adamlar varmı?
(yatil dez om dan la mezon)

İL Y A İLE OLUMSUZ CÜMLE

il y a ile olumsuz cümle yapmak için y sözcüğünün önüne, ne, a, sözcüğünün
sonuna pas getirmek yeterlidir.

Örnek
il y a ………… ……… → var, vardır
(il ya)
il n'y a pas…….. ……… → yok, yoktur
(il nyapa)

Örnek cümlelere geçmeden önce, il n'y a pas olumsuz kalıbındaki, pas dan sonra gelen ismin
tanım sözcüğünün kalktığını ve bunun yerine de (dö) geldiğini belirtelim. Aşağıdaki örnekleri
inceleyiniz.

Örnek
il n'y a pas …….. ………. → yoktur
(il nya pa)
les livres : → Kitaplar
(le livr)
il n'y a pas de livres : → Kitaplar yoktur
(ilnya pa dö livr)
il n'y a pas de livres sur la table : → Masanın üstünde kitaplar yoktur
(ilnyapa dö livr sür la tabl)
il n'y a pas d'eleves dans la classe : → Sınıfta öğrenciler yoktur
(ilnyapa dözelev dan la klas)

pas dan sonra gelen isim, ister tekil, ister çoğul olsun bu yapı değişmez.

Not: Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri, cümlenin altında parantez içinde verilmiştir.
 

i.N.C.i

Bayan Vip
10
Katılım
5 Nisan 2020
Konular
294
Mesajlar
3,905
Çözümler
1
Reaksiyon puanı
2,804
Puanları
113
Yaş
41
Cinsiyet
Kadın
emeklerinize sağlık..
 

Lady Nur

Ne kadar SAYGI o kadar SEVGİ
Vip Üye
10
Katılım
24 Eylül 2020
Konular
811
Mesajlar
3,152
Reaksiyon puanı
1,902
Puanları
113
Cinsiyet
Kadın
Emeğine Yüreğine Sağlık SABRİ BEY Paylaşım için Teşekkür ederim.. 👏 💫 🌷
 

DeLaL.33

Adalet yasam Tarzimdir
Vip Üye
10
Katılım
23 Eylül 2020
Konular
268
Mesajlar
2,640
Reaksiyon puanı
1,050
Puanları
113
Konum
Mersin
Web sitesi
www.masmavi.net
Cinsiyet
Erkek
Emeğine Yüreğine Kalemine sağlık Sabri Hocamm Paylaşım için Teşekkür ederim.. 👏 💫
 

Sabri Şirin

Admin
10
Katılım
23 Ağustos 2018
Konular
291
Mesajlar
1,242
Reaksiyon puanı
350
Puanları
83
Yaş
58
Konum
Balçova - İzmir
Cinsiyet
Erkek

Yorum yapmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın

Yeni bir konu oluşturabilmek veya konulara cevap verebilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir

Hesap oluştur

Forum sitemizde bir hesap oluşturun. Bu işlem çok kolay!

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş yapın.

Modem ara yüzüne erişmek için Tüm Marka ve Model Modem Şifreleri konumuza göz atabilirsiniz.
Üst